اطلاعیه ارسال CD تصویری فعالیت آموزشگاه ها

ضمن عرض خدا قوت  خدمت همکارن محترم مدارس شرکت کننده در جشنواره علمی- پژوهشی تا ثریا ، بدینوسیله پیرو اطلاع رسانی گذشته از کلیه ی مدارس در خواست می گردد به همراه آثار پژوهشی ارسالی CD تصویری از کلیه ی فعالیت های انجام یافته در مدرسه در راستای جشنواره تا ثریا از ابتدای سال تاکنون ارسال گردد.