اخبار

برگزاری جلسه جشنواره علمی و پژوهشی تاثریا (دوره اول دخترانه – واحد2)

وظیفه پژوهش و تحقیق در جامعه اسلامی، تنها به عده ای خاص یا مجامعه علمی محدود نمی گردد، بلکه بر اساس آموزه های دین اسلام، وظیفه ای است که بر دوش همگان قرار دارد و هر کس در هر مرتبه ای موظف است در حد توان و امکانات خویش به آن بپردازد.

روز شنبه 1 دی ماه 97 اولین جلسه جشنواره علمي پژوهشي تا ثريا با حضور مديريت محترم آموزشگاه سرکار خانم عمران و رابط جشنواره تاثريا سرکارخانم خاتمي و معاون محترم پرورشي آموزشگاه سرکار خانم حافظی پيرامون نحوه شرکت در جشنواره، برنامه ريزي جشنواره و بررسی محورهای جشنواره برگزار گردید.