اخبار

برگزاری کارگاه های توجیهی جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا(دوره اول دخترانه – نیشابور)

با توجه به اهمیت و ضرورت آشنایی دانش آموزان با مقوله پژوهش ،کارگاه های توجیهی جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا برگزار شد.رابط جشنواره با حضور در تک تک کلاس ها با قرائت شیوه نامه جشنواره، دانش آموزان را جهت شرکت در جشنواره تشویق  و نحوه ارائه آثار را بیان نمودند. همچنین با ثبت نام گروه ها و انتخاب موضوعات ،کار دانش آموزان برای آماده سازی آثار آغاز شد.