اخبار

دریافت منابع کتابخانه ای و آغاز فرآیند تایپ و آماده سازی تحقیقات در راستای چهارمین جشنواره علمی – پژوهشی تاثریا (دوره دوم دخترانه-واحد2)

امام خمینی (ره) : در علم و تقوا کوشش کنید، که علم به هیچکس انحصار ندارد. علم مال همه است. تقوا مال همه است و کوشش برای رسیدن به علم و تقوا وظیفه همه ما و همه شماست .

 

در راستای فعالیت های اجرایی چهارمین جشنواره علمی – پژوهشی تاثریا، دانش آموزان عزیزمان پس از انتخاب موضوع پژوهش و انتخاب استاد راهنما، تحقیقات خود را آغاز نمودند.
امروز یک شنبه 23 دی ماه 1397، دانش آموزان عزیزمان، در ادامه ی فعالیت های پیشین خود، پس از پایان تعطیلات زمان برگزاری امتحانات، تحقیقات خود را آغاز و ضمن دریافت منابع از اساتید راهنمای خود، جهت آماده سازی تحقیقات، دوباره فعالیت های خود را آغاز نمودند.